Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä

Olin haastateltavana C.G. Jung ja kollektiivinen alitajunta Yle Puheessa Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä sarjassa. Kerron, mitä Jung kirjoitti viimeiseen postikorttiinsa Freudille ja mitä välirikko hänelle merkitsi. Vuodet 1913-1929 oli kiinnostavaa aikaa analyyttisen psykologian synnyssä. Jung kutsui aikaa “luovaksi sairaudeksi”, creative illness, ja ajaksi, joka oli kaiken myöhemmän tieteellisen työn pohjana. Hän kirjoitti ja kuvitti vasta vuonna 2011 julkaistun kirjan The Red Book, Punainen kirja, tuona aikana. Kuuntele haastattelu Areenasta!

“Sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung tunnetaan analyyttisen psykologian perustajana. Jung oli Sigmund Freudin kollega, josta Freud toivoi työnsä jatkajaa, mutta heidän yhteistyönsä päättyi välirikkoon. Tästä alkoivat psykoterapia-alan yhä jatkuvat eri koulukuntien väliset riidat, mitä dramaturgi, psykoanalyytikko Harri Virtanen pitää valitettavana.

Ihmisen sisäistä kokemusta korostanut C.G. Jung kehitti muun muassa teorian kollektiivisesta piilotajunnasta, arkkityypeistä ja yksilöitymisestä. Jungin maailmassa tärkeässä osassa ovat uskonto, myytit, sadut ja unet.

Toimittajana on Salme Unkuri.”

Kohtaamisia tiedostamattoman kanssa

C.G. Jung ja kirjallisuusterapia

Vuonna 1912 Jung sai valmiiksi tutkielmansa libidon muodonmuutoksista ja symboleista (Wandlungen und Symbole der Libido). Jung oli 35-vuotias ja liitti myöhemmin kirjoittamisprosessin keski-iän kriisiin, jossa ensimmäisen elämänpuoliskon saavutukset tulevat uudelleen arvioitaviksi ja toisen elämänpuoliskon kysymykset alkavat nousta esiin. Tutkielma oli myös lopullinen välirikko Freudin kanssa. Jung erosi Kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä eikä enää koskaan elämänsä aikana ollut yhteydessä Freudiin. Vuosia kestäneen kirjeenvaihdon lopetti postikortti, johon Jung kirjoitti sitaatin Hamletista: ”Ja loppu on hiljaisuutta.”

Tässä tilanteessa Jung nosti esiin kysymyksen henkilökohtaisesta myytistä: minkä myytin mukaan me elämme? Jos emme ole siitä tietoisia, toteutamme ajan hengen mukaista kollektiivista myyttiä. Mikä oli Jungin henkilökohtainen myytti? Tämä etsintä kesti 16 vuotta ja johti Punaisen kirjan tekemiseen. Jung alkoi tutkia omaa tiedostamatontaan.

Hän noudatti metodia, jota hän suositteli myös potilailleen ja jota hän kutsui aktiiviseksi imaginaatioksi. Hän tyhjensi mielensä ja antoi mielikuvien virrata. Usein hän näki jonkin maiseman, johon hän mielikuvituksessaan meni. Maisemaan ilmestyi hahmoja, joiden kanssa hän kävi keskusteluja. Sekä keskustelut että näyt hän kirjasi muistiin. Hän kirjoitti ne ”Mustiin kirjoihin”, joihin tuli 30–35 näkyä ja noin 1000 käsinkirjoitettua sivua. Näitä sivuja hän editoi ja painatti ne. Tekstien pohjalta alkoi syntyä Punainen kirja, jonka sivut olivat myös käsinkirjoitettuja. Hän maalasi näkynsä ja lisäsi ne kirjaan.

Punainen Kirja (Liber Novus) julkaistiin kuitenkin vasta vuonna 2009. Jung ei halunnut julkaista sitä elinaikanaan, koska pelkäsi tieteellisen maineensa kärsivän eikä hän halunnut tulla mielletyksi taitelijaksi. Punaisen kirjan kuvat olivat Venetsian biennaalissa vuonna 2013.

Jung työskenteli Punaisen kirjan parissa aina vuoteen 1928 asti. Hän kutsuu Punaisen kirjan parissa viettämäänsä elämänjaksoa tärkeimmäksi ajaksi, johon kaikki myöhempi työskentely perustui. Jaksoa on myös kutsuttu ”luovaksi sairaudeksi” ja ”kohtaamisiksi tiedostamattoman kanssa.”

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen taide teki paljon kokeiluja fantasiamaailmojen kanssa. Jung ei ollut ainoa, joka kirjoitti ja maalasi fantasioitaan. Haluttiin ymmärtää ymmärtämätöntä, selittää selittämätöntä. Nietzschen jumala oli kuollut, Jung kohtasi jumalan syntymän omassa sielussaan. Hänen kysymyksensä oli, miten voi voittaa henkisen vieraantumisen, joka oli sen ajan sairautta. Miten voi saada sielunsa takaisin? Jung koki, että oli siihen asti palvellut aikansa henkeä ja arvoja, käytännöllisyyttä ja tietoisuutta, mutta niiden lisäksi olisi myös syvyyden henki, hyvin toisenlainen todellisuus.

Psykoterapia oli ollut tähän asti neuroosien hoitamista, psykopatologioiden kohtaamista. Nyt päämääräksi tuli individuaatio, merkitys, ehyempi elämän kokonaisuus.

Punaisen kirjan tekstit muistuttavat paljon luovien kirjoitusharjoitusten tekstejä sisällöltään ja muodoltaan. Myös Jungin psykoterapeuttinen tekniikka, aktiivinen kuvittelu, on tuttu kirjallisuusterapeuttisista kirjoitusharjoituksista. Jungille oli tärkeää mahdollisimman kritiikitön tuottaminen, mielen sisältöjen kohtaaminen ilman kritiikkiä. Sen jälkeen vapaasti kirjoitettua tekstiä piti reflektoida tietoisesti.

Jungilainen kirjallisuusterapia voisi näin ollen olla prosessi, jossa tietoisesti kohdataan tiedostamatonta materiaalia ja jonka päämääränä on individuaatio, yksilöksi tuleminen, oman myytin löytäminen. Todellisuus sisällämme on yhtä lailla todellisuutta. Fantasia, mielikuva, on fakta. Jos ihminen ei koe tätä puolta itsessään, jos hän on suuntautunut vain ulkoiseen todellisuuteen, häneltä puuttuu toinen puoli maailman kokemisesta. Kaikki on ensin kuvittelua, kuviteltua. Ja tämän sisäisen todellisuuden kohtaaminen luo merkityksiä, ihminen tulee tietoiseksi omasta myytistään.

Kirjoitus on osa tekstiä, joka julkaistiin Kirjallisuusterapia-lehdessä 1/2015

 

Kaksi Jungin kirjettä

Kun Gerhard Adler, joka toimitti kirjat Jungin kirjeistä, oli poistanut puhtaasti julkaisutoimintaa tai käytännöllisiä asioita koskevat kirjeet, työstettäväksi jäi 1600 kirjettä. Niistä tehtiin kaksi julkaisua, Letters 1906-1950 ja Letters 1951-1961. Sen lisäksi on julkaistu Freudin ja Jungin kirjeenvaihto, Freud-Jung Letters.

Kirjeissään Jung keskustelee aikansa tiedemiesten ja teologien kanssa, mutta myös kollegojensa ja ensimmäisen polven jungilaisten sekä eri puolelta maailmaa olevien ihmisten kanssa. Monet kysyvät häneltä neuvoa. Varsinkin viimeisinä vuosinaan hän pohtii kristinuskon merkitystä. Objektiivinen psyyke tiedostamattoman synonyyminä tulee kirjeissä voimakkaasti esille, samoin järkkymätön kokemus individuaatiosta. Vuonna 1948 hän kirjoittaa eräässä kirjeessään: “Individuation doesn’t isolate, it connects.” Jung ei tarkoittanut individuaatiolla individualismia. Individuaatio ei tapahtunut eristyksissä. Se on yhteisöllinen prosessi.

Suomensin kaksi kirjettä, joissa nämä teemat näkyvät.

16. elokuuta 1960

Hyvä Herra C. Smith

Miksi ette voi ymmärtää, että terapeuttinen tapahtuma on elinvoimainen prosessi, jota minä kutsun individuaatioksi? Se tapahtuu objektiivisesti, ja se on se prosessi, joka auttaa potilasta, eikä enemmän tai vähemmän kompetentti tai tyhmä analyytikon tulkinta.

Parasta, mitä analyytikko voi tehdä, on olla häiritsemättä prosessin luonnollista kehitystä. Minun niin kutsutut näkemykseni ovat vain surkeita välineitä yrittää sanoin kuvailla tätä erittäin mystistä transformaation prosessia eivätkä ne palvele mitään muuta tarkoitusta kuin sen luonteen kuvailua.

Prosessissa on kysymys kokonaiseksi tulemisesta tai integraatiosta, eikä se ikinä voi tapahtua sanojen tai tulkintojen avulla, vaan ainoastaan Psyyken oman luonteen vuoksi. Kun sanon Psyyke, tarkoitan jotain tuntematonta, jolle annan nimen Psyyke. On olemassa ero hypoteesin ja hypostaasin välillä. Minun hypoteesini on, että kaikki psyyken tuotokset, jotka viittaavat uskonnollisiin näkemyksiin, ovat vertailtavissa, koska ihmismieli on perustavanlaatuisesti samankaltainen. Tämä on tieteellinen hypoteesi. Gnostilainen, jollaiseksi Buber minua väittää, ei luo hypoteesia vaan hypostaasin tehdessään metafyysisiä väittämiä.

(…)

Sincerely yours, C.G.Jung

 

 25. huhtikuuta 1952

Hyvä rouva Ernsthausen

Olen lukenut yksityiskohtaisen kirjeenne tarkasti. En ole filosofi vaan lääkäri ja empiristi. Tutkin psykologiaa ensisijaisesti tieteenä ja toissijaisesti psykoterapeuttisena instrumenttina. Koska neuroosi on asenteeseen liittyvä ongelma, ja koska asenne on riippuvainen tietyistä dominanteista tai perustuu niihin, äärimmäisiin ja korkeimpiin ideoihin ja periaatteisiin, voidaan asenteissa olevaa ongelmaa luonnehtia uskonnolliseksi. Tätä tukee se tosiasia, että uskonnolliset aiheet ilmestyvät unissa ja fantasioissa ilmiselvästi säädelläkseen asenteita ja palauttaakseen häirityn tasapainotilan. Nämä kokemukset pakottivat minut ottamaan uskonnolliset kysymykset huomioon, tai paremminkin tutkimaan uskonnollisten väittämien psykologiaa lähemmin. Päämääräni on paljastaa psyykkiset tosiasiat, joihin uskonnolliset väittämät viittaavat. Minulle on selvinnyt, että kun arkkityyppinen sisältö ilmenee spontaanisti unissa, niin sillä on säännönmukaisesti numinoosi ja parantava vaikutus. Ne ovat ikiaikaisia psyykkisiä kokemuksia, jotka usein antavat potilaalle pääsyn suljettuihin uskonnollisiin totuuksiin. Tämän olen myös itse kokenut.

Olen varsin kaukana ajatuksesta ”pelastua itse”, koska olen täysin riippuvainen siitä, tuleeko tällainen kokemus tielleni vai ei. Olen samassa tilanteessa kuin Saulus, joka ei tiedä mitä hänelle tapahtuu Damaskoksen tiellä.  Jos mitään ei tapahdu, hänestä ei koskaan tule Paavalia. Hänen pitäisi jatkaa kristittyjen vainoamista, kunnes ilmoitus lopulta murskaisi hänet. Niin se tapahtuu potilailleni ja niin se tapahtui minulle. Aivan kuten voin pidätellä, tai jopa pysäyttää, influxus divinuksen (mistä tahansa se tuleekaan) ennakkoluuloisilla mielipiteillä, voin myös sopivalla toiminnalla houkutella sitä lähemmäs, ja kun se tapahtuu, hyväksyä sen. En voi saavuttaa mitään väkisin, mutta voin tehdä kaiken sen puolesta enkä mitään sitä vastaan. Minulle psyyke on jotakin objektiivista, joka vaikuttaa tietoisuuteeni. Tiedostamaton (objektiivinen psyyke) ei kuulu minulle; olipa oikein tai väärin, minä kuulun sille. Tekemällä sen tietoiseksi, erottautumalla siitä, ja sillä tavalla objektivoimalla sen, voin integroida sen tietoisesti. Siten persoonallisuuteni on tullut täydeksi, kokonaiseksi,  ja on valmistautunut äärimmäiseen kokemukseen, mutta ei sen enempään. Se, mitä voi, mutta minkä ei tarvitse tapahtua tämän jälkeen, on tiedostamattoman spontaani toiminta, jota alkemistit Paraclesus, Boehme ja moderni tiedostamaton ovat symboloineet salamoinnilla.

Toivottavasti edellä oleva on vastannut kysymykseenne. Pahoittelen vastauksen viivästymistä. Ensin minun täytyi parantua flunssasta.

Yours sincerely C.G. Jung

 

 

 

Alkuja, innovaatioita, ristiriitoja

 

Analyyttisen psykologian kansainvälinen kongressi Kööpenhaminassa.

 

Analyyttisen psykologian kansainvälinen kongressi pidettiin elokuussa Kööpenhaminassa. Kongressi järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Analyyttisen psykologian kansainvälisessä kattojärjestössä IAAP:ssa on kolme tuhatta jäsentä ja näistä kongressiin osallistui kolmannes. IAAP:n perustivat C.G. Jung (1875-1961) ja ryhmä analyytikkoja vuonna 1955.

Tanskan analyyttisen psykologian yhdistys (DSAP) on toiminut vuodesta 1994 ja se ylläpitää pohjoismaiden ainoaa Jung Instituuttia. Tanskassa toimii hiukan yli 30 jungilaista psykoanalyytikkoa. Suomessa heitä on kolme: Lars Ehnberg, Giorgio Tricarico ja allekirjoittanut. Suomessa toimii epämuodollinen Jung-seura, joka on perustettu vuonna 1992, ja sen postituslistalla on noin 70 psykoterapeuttia, psykiatria ja humanistisen alan ammattilaista. Seura järjestää seminaareja ja luentoja vuosittain.

Kongressissa näkyi muutamia isoja teemoja. Yksi oli psykoanalyytikkojen ikääntyminen ja uusien sukupolvien mukaan tulemisen vaikeus. Ovatko psykodynaamiset koulukunnat epäonnistuneet sukupolven vaihdoksissaan? IAAP psykoanalyytikkokoulutus aloitetaan keskimäärin 55-vuotiaana, joten valmistuessaan jungilainen analyytikko on yli kuusikymppinen! Itse valmistuin 50-vuotiaana, joten kongressissa edustin teini-ikäistä psykoanalyytikkovähemmistöä.

Toinen teema oli sillanrakennus eri koulukuntien välillä, erityisesti jungilaisen ja freudilaisen tradition välillä: keskusteluissa oli mukana freudilaisia analyytikkoja, ja Jungin ja Freudin kirjeistä oli dramatisoitu näyttämölukutapahtuma The rest is silence. Otsikko viittaa sekä Hamletin viimeiseen repliikkiin että Jungin viimeiseen postikorttiin, jonka hän lähetti Freudille välirikon jälkeen. Myös aivotutkimuksen ja muun uusimman tiedon integroimisesta psykoanalyyttiseen perinteeseen puhuttiin.

Kolmas suuri teema oli paradigman muutos psykoterapiassa ja psykoanalyysissa, josta  otan seuraavat esimerkit: Eduardi Carvallon ja Eva Pattis Zojan ekpressivinen hiekkakuvaterapia Kolumbiassa, Yehuda Abramovitchin luento skitsofreniasta, Morgan Stebbinsin ajatukset potilaskertomuksista fiktiona sekä Judith Woodheadin esitys embodiment-kokemuksista terapeuttisessa suhteessa.

Eduardi Carvallo ja Eva Pattis Zoja ovat toteuttaneet Expressive Sandwork projektin Kolumbiassa. Siinä sandplay- terapiametodi vietiin köyhimpien alueiden lapsille ja sitä sovellettiin ryhmämuotoisena. Caravallo ja Pattis Zoja toteavat hiekkakuvaterapiasovelluksensa olevan tehokas psykososiaalinen tuki sellaisille lapsille, joille ei ole mahdollisuutta saada psykoterapiaa. Se on transkulttuurinen, ei-verbaalinen ja tehokas terapiamuoto.

Carvallo ja Pattis Zoja puhuivat siitä, että psykoanalyysin/terapian on astuttava ulos analyysihuoneista – ei riitä, että mennään ikkunan äärelle tai kurkistetaan oven raosta. Käsien pitää likaantua! Psykoanalyysi on ottanut pieniä askelia peilin luota, potilaan ja analyytikon peilaavasta suhteesta ikkunan ääreen, mutta nyt on aika avata ovet ja kyseenalaistaa terapeuttiset asetelmat ja teoreettiset järjestelmät. He mainitsivat Freudin näkemyksen ilmaisista klinikoista, jotka toimivat 1920-33 Wienissä ja Berlinissä sellaisille ihmisille, joilla ei ollut varaa psykoanalyyttiseen hoitoon. Expressive sandwork –projekti näkee itsensä tämän vision jatkajana maailmassa, jossa on tapahtunut valtavia muutoksia psykoanalyysin alkuajoista.

Yehuda Abramovitch puhui Jungin käsityksestä skitsofreniasta. Onko se pätevä ”aivojen aikakaudella”?  Abramovitchin näkökulma oli valtavirtapsykiatriaa ja lääkehoitoa haastava. ”Uskoakseni skitsofrenia on köyhien ja yhteiskunnasta syrjäytyneiden sairaus. Tyypillinen skitsofreniapotilas – ei suinkaan jokainen – on nuorehko nainen tai mies, joka tulee rikkonaisesta perheestä, usein yhden läsnä olevan tai aktiivisen vanhemman perheestä. Hänen taustallaan on alkoholismia ja psykososiaalisia ongelmia. Hän kuuluu alhaisempaan sosioekonomiseen ryhmään, on usein siirtolaistaustainen tai eri kulttuurista peräisin tai kaupungistumisen uhri; hän tekee lieviä rikoksia, käyttää huumeita ja hänellä on lieviä neurologisia häiriöitä. Hänellä ei ole mahdollisuutta terapiaan, ja mikä kaikkein olennaisinta, hänellä ei ole toivoa paremmasta tulevaisuudesta eikä motivaatiota kamppailla mielenterveytensä puolesta. Jos tällaisella henkilöllä on peritty haavoittuvuus, hän saattaa reaktiona elämäntilanteeseen tai stressiin sairastua akuuttiin psykoosiin tai saada prodromaalioireita, jotka jäävät hoidon ulkopuolelle.”

Abramovitch uskoo, kuten Jung, hiukan kerettiläisesti, että skitsofreenisiä häiriöitä voidaan hoitaa psykoterapeuttisin keinoin. Hän totesi myös, että psykoottisten häiriöiden kirjo on paljon suurempi kuin hoitojärjestelmien tietoon tulleet tapaukset.

Morgan Stebbins otti esille kysymyksiä psykoanalyyttisestä kehyksestä ja luottamuksesta. Hänen mielestään pitäisi luopua oikeiden, anonyymien potilasesimerkkien käytöstä opetuksessa ja kirjallisuudessa. Potilasesimerkit voisivat Stebbinsin mukaan olla kokonaan fiktiivisiä. Se, etteivät ne sitä ekspiisiittisesti ole, on Stebbinssin mukaan analyytikkojen laiskuutta. Potilasesimerkit ovat kuitenkin luonteeltaan fiktiivisiä, vaikka ne perustuisivat analyytikon muistiinpanoihin: muistiinpanot eivät ole julkisia, potilaskertomuksia käytetään suhteessa johonkin ongelmaan tai sen kuvantamiseen, niissä on mukana tulkinta ja näkökulma, ne irroitetaan yhteydestään ja editoidaan. Stebbins haastaa pohtimaan luottamuksen merkitystä psykoterapiassa – vaikka materiaalin julkaisuun olisi potilaan lupa, mitä se merkitsee tuleville potilaille ja käynnissä oleville psykoterapiaprosesseille?

Jotta ajatusten moninaisuus ja ristiriitaisuus olisi läsnä tässäkin lyhyessä raportissa, mainitsen viimeiseksi Judith Woodheadin luennon, jolla hän esitteli varhaisen vuorovaikutuksen perustavanlaatuista merkitystä videoidun potilasesimerkin kautta.

Woodhead tulee Anna Freud Centeristä. Hän kuvailee määrityksiä pakenevia embodiment-kokemuksia sekä aikuisterapiassa että vauvojen kanssa työskentelyssä. ”Ainoa aika raa’an subjektiiviselle todellisuudelle, kokemukselle, on nykyhetki. Analyyttinen kehys ja symbolisen sohvan laatu merkitsee pysyvyyttä, aikaa ja tilaa, joita tarvitaan purkamaan traumatisoituneen mielen tyrannia ruumista kohtaan niin, että uudet nykyhetken kokemukset voivat tulla olemassa oleviksi ja uudelleen muotoilla menneitä nykyhetkiä.”

Seuraava kongressi järjestetään vuonna 2016 Kiotossa. Kirjoitus on julkaistu Psykoterapia-lehdessä 4/2013