Self-agency in Psychotherapy: Attachment, Autonomy and Intimacy

Jean Knox on psykiatri ja jungilainen analyytikko, joka toimii Oxfordissa, Englannissa. Hänen aikaisempi kirjansa Archetype, Attachment and Analysis (2003) esitti pohjan hänen ajattelulleen ja psykoanalyysin metapsykologian kritiikille. Self-agency in Psychotherapy (W. W. Norton & Company 2011) jatkaa samalla linjalla ja syventää Knoxin näkemyksiä neurotieteiden puolella.

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana kiintymyssuhdeteoriat ja psykoterapian intersubjektiiviset sekä suhteisiin perustuvat, relationaaliset mallit ovat yhä suuremmassa määrin haastaneet psykoanalyysin alkuperäiset paradigmat ihmismielestä.  Jung, Freud ja Klein esittivät – kukin omalla tavallaan – että tiedostamattomat sisällöt syntyvät perityistä mielen struktuureista ja että ihmismielessä on esiohjelmoituja viettejä (libido) tai rakenteita (arkkityyppejä), jotka johtavat vääjäämättömästi tietynlaisiin mentaalisiin prosesseihin tai fantasioihin.

Knox tiivistää kritiikkinsä tiedostamattoman käsitettä kohtaan kolmeen väitteeseen:

  1. Ei ole olemassa selvärajaista eroa tietoisen ja tiedostamattoman mielentilan välillä. On monia tiedostamattomia.
  2. Tiedostamaton ei ole yhtenäinen, vaan koostuu monista self with other –skeemoista. Meillä on niin monta erilaista kokemusta itsestä kuin meillä on merkityksellisiä suhteita.
  3. Ei ole olemassa perittyjä tiedostamattomia sisältöjä.

Psykodynaamiset teoriat tarvitset radikaalia uudistumista psyyken relationaalisten, kehityksellisten ja kehkeytyvien (emergent) mallien valossa.

Jos käsittäisimme mielen mallit enemmän psyykkisinä ja interpersoonallisina prosesseina kuin psyykkisinä rakenteina, voisimme ylittää joitakin teoreettisia ongelmia. Esimerkiksi arkkityypit voidaan ymmärtää kehityksellisinä prosesseina.

Knox puhuu itsestä, minätoimijuudesta sekä terapiassa että terapian ulkopuolella. Knoxin mukaan kokemus minätoimijuudesta on psykologisen kasvun ytimessä. Knox seuraa vuorovaikutuksellisten mallien syntymistä ruumiillisesta kokemuksesta ensimmäisten elinkuukausien aikana ja erilaisten toimijuustasojen kehittymistä. Turvallisen minätoimijuuden kokeminen on myös jokaisen psykoterapiaprosessin ytimessä. Knox hakee uudistettua psykoanalyyttista mallia, joka perustuu kehitykselliseen ja intersubjehktiiviseen lähestymistapaan. Knoxin ehdotus ei perustu yhteen teoriaan vaan vuorovaikutusmalleihin ja neurotieteisiin. Suhteessa oleminen tulisi asettaa keskeiseksi psykoterapeuttiseksi työtavaksi ja kliiniseksi tutkimuskohteeksi.

Kirjassa esitellään myös psykoanalyytikkotapauskertomus potilastapauskertomuksen  sijaan. Analyytikkotapauskertomus perustuu potilaan nauhoituksiin, ja Knoxilla on potilaan suostumus analyytikkotapauskertomuksen esittämiseen. Siinä analyytikko tulkitsee potilaan maailman erittäin negatiivisesti ja torjuu potilaan kaikki yritykset luoda yhteyttä. Knox kritisoi analyytikon tapaa olla tunnustamatta potilaan tietoista näkemystä omasta itsestään. Potilaan tietoisesta kokemuksesta piittaamatta esimerkin psykoanalyytikko tulkitsee potilasta vain tämän tiedostamattoman, destruktiivisen ja negatiivisen sisällön kautta. Potilas kokee tulleensa torjutuksi, ja syystä.

Kiintymyssuhde ja vuorovaikutus muodostavat primäärin motivaatiosysteemin, joka ei perustu nälkään tai vaistonvaraiseen viettiin, vaan on itsenäinen käyttäytymis- ja kokemismalli. Vuorovaikutusmallit antavat uutta syvyyttä Jungin individuaatiokäsitteelle. Ne selventävät psyyken itse-organisoituvaa  luonnetta ja kehityksellisiä prosesseja, jotka vahvistavat psykologista ja emotionaalista kypsyyttä. Ne tukevat sitä käsitystä, että analyyttisen suhteen tulee olla joustavampi kuin psykodynaamiset traditiot sen lähtökohtaisesti määrittelivät. Sen sijaan, että analyytikon tehtävä olisi  tulkita erityistä mielen sisältöä – joko torjuttua tai arkkityyppistä – hänen tulee seurata potilasta kehityksellisellä matkalla, joka sallii uusien kokemusten kehkeytymisen analyyttisessä suhteessa.

Kirja-arvio on ilmestynyt myös Psykoterapia-lehdessä 4/2014

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *